Mauro Leone

 

Fol­low me jako jedyny butik poza gra­ni­cami Włoch ma moż­li­wość przed­sta­wie­nia Pań­stwu uni­kal­nych butów z manu­fak­tury, która taj­niki rze­mio­sła prze­ka­zuje z poko­le­nia na poko­le­nie. Ręcz­nie wyko­nane z dosko­na­łej jako­ści skór, we wszyst­kich kolo­rach tęczy. Znaj­dzie­cie u nas naj­więk­szy wybór bale­ri­nek, które stały się sztan­da­ro­wym mode­lem marki. W Fol­low me zachwy­cają rów­nież moka­syny, czó­łenka, szty­blety. Wszyst­kie z rodzin­nej manu­fak­tury, nie­opo­dal Medio­lanu.

 

Zobacz ofertę Mauro Leone w naszym e-sklepie »

 

     

 

Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2017 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej