Mellow Yellow Paris

 

Mel­low Yel­low Paris – słynna fran­cu­ska firma stwo­rzona w 2003 roku przez Bruno Van Gave­r’a. Spe­cja­li­zuje się ona w pro­duk­cji mod­nego dam­skiego obu­wia, ale ofe­ruje rów­nież ory­gi­nalne akce­so­ria takie jak np. torebki. Nazwa firmy „Mel­low Yel­low” to oczy­wi­ście nawią­za­nie do popu­lar­nej w latach 60. pio­senki Jason-a Dono­vana o tej samej nazwie. W pełni okre­śla ona pro­dukty firmy, które cechuje lek­kość, sub­tel­ność, modna kolo­ry­styka oraz nutka eks­tra­wa­gan­cji. Pierw­sza kolek­cja butów marki Mel­low Yel­low została zapre­zen­to­wana w 2003 r. na poka­zie „Who’s next” w Paryżu. Tego samego roku otwo­rzono pierw­szy butik we fran­cu­skiej sto­licy mody. Od początku ist­nie­nia na rynku, Mel­low Yel­low cie­szy się uzna­niem i zdo­bywa coraz szer­sze grono wier­nych fanek na całym świe­cie. Na dzień dzi­siej­szy sklepy fir­mowe znaj­dują się w Paryżu (m.in. w Gale­rii Lafay­ette), Bruk­seli, Luk­sem­burgu, Moskwie, Tokio, Shan­ghaju, a teraz także w War­sza­wie.

 

W swo­jej ofer­cie Mel­low Yel­low pro­po­nuje nam bale­riny, czó­łenka na wyso­kim obca­sie i plat­for­mie, botki, kozaki, koturny, moka­syny, san­dały i wiele innych modeli butów dam­skich. Duża gama kolo­rów i wzo­rów pozwoli każ­dej z Pań wybrać parę odpo­wia­da­jącą jej nastro­jowi i upodo­ba­niom. Obu­wie Mel­low Yel­low Paris, wyko­nane jest z naj­wyż­szej jako­ści skór i mate­ria­łów. W ofer­cie marki znaj­dują się rów­nież buty dziew­częce (san­dałki, botki, lakierki czy bale­rinki w wielu kolo­rach i wzo­rach), oraz począw­szy od kolek­cji jesień-zima 2013–14 także buty męskie.

 

Zobacz ofertę mellow yellow w naszym e-sklepie »

  mellow yellow PARIS
     

Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2017 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej