Natkin Paris - Bagllerina

 

Nat­kin Paris – pro­du­cent bar­dzo szybko zdo­by­wa­ją­cej rynek „Bagl­le­riny”. Chri­stine NATKIN w stycz­niu 2011 roku wyko­rzy­stu­jąc wie­lo­let­nie doświad­cze­nie zdo­byte w bizne­sie i podró­żach opra­co­wała model skła­da­nych, wyko­na­nych cał­ko­wi­cie ze skóry bale­rin. Kom­fort, jakość wyko­na­nia, ele­gan­cja, łatwość prze­cho­wa­nia i mała waga to cechy opi­su­jące Bagl­le­rinę. Dwie wyso­kiej jako­ści bale­riny zło­żone w gustow­nym skó­rza­nym woreczku ocze­ku­jące, aby dać ulgę sto­pom po całym dniu cięż­kiej pracy. Bagl­le­rina to nie tylko modne akce­so­rium, ale także wygodne buty do codzien­nego użytku.

 

Aktu­al­nie pro­du­ko­wane w kil­ku­na­stu mode­lach wzo­rach i kolo­rach włą­cza­jąc nowość model Acqu­afeet – czyli bale­riny wodo­od­porne. W sezo­nie wio­sna-lato jako nowość dostępne będą także skła­dane san­dałki.

 

Zobacz ofertę Bagllerina w naszym e-sklepie »

  Bagllerina
Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2017 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej