Polityka Prywatności

Ni­niej­sza Poli­tyka pry­wat­no­ści okre­śla zasady gro­ma­dze­nia, prze­twa­rza­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia danych oso­bo­wych pozy­ska­nych od Pań­stwa przez sklep inter­ne­towy Fol­low me, pro­wa­dzony pod adre­sem fol­low-me.com.pl (dalej zwaną Witryną) prze­z Anna Wodzynska Fol­low me z sie­dzibą ul. Filtrowa 70 m 65, 02-57 War­szawa, (dalej zwa­nego Skle­pem Inter­ne­to­wym).

Sklep inter­ne­towy dokłada wszel­kich sta­rań w celu zapew­nie­nia posza­no­wa­nia Pań­stwa pry­wat­no­ści i ochrony udzie­lo­nych infor­ma­cji oso­bo­wych pod­czas korzy­sta­nia z Witryny i doko­ny­wa­nia zaku­pów w ramach sklepu oraz w tym celu podej­muje wszel­kie nie­zbędne dzia­ła­nia.

Ja­kie dane zbiera sklep inter­ne­towy w spo­sób auto­ma­tyczny pod­czas korzy­sta­nia z Witryny?
Sklep inter­ne­towy nie zbiera w spo­sób auto­ma­tyczny żad­nych danych, z wyjąt­kiem danych zawar­tych w pli­kach cookies pod­czas samego korzy­sta­nia z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tek­stowe wysy­łane przez sklep inter­ne­towy i prze­cho­wy­wane na Pań­stwa kom­pu­te­rze zawie­ra­jące pewne infor­ma­cje zwią­zane z korzy­sta­niem przez Pań­stwa z Witryny i Sklepu Inter­ne­to­wego. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są przez sklep inter­ne­towy w celu obsługi Witryny i zapew­nie­nia moż­li­wo­ści udo­stęp­nie­nia Pań­stwu inte­re­su­ją­cych infor­ma­cji oraz pod­czas pro­cesu zaku­po­wego, np. w celu zapa­mię­ty­wa­nia doko­na­nych przez Pań­stwa zaku­pów.

Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane przez sklep inter­ne­towy mogą mieć cha­rak­ter tym­cza­sowy lub trwały. Tym­cza­sowe pliki cookies są usu­wane z chwilą zamknię­cia prze­glą­darki, nato­miast stałe pliki cookies są prze­cho­wy­wane także po zakoń­cze­niu korzy­sta­nia przez Pań­stwa z Witryny i służą do prze­cho­wy­wa­nia infor­ma­cji takich jak Pań­stwa hasło czy login, co przy­spie­sza i uła­twia korzy­sta­nie z Witryny. W każ­dym wypadku mogą Pań­stwo zablo­ko­wać insta­lo­wa­nie pli­ków cookies lub usu­nąć stałe pliki s, wyko­rzy­stu­jąc sto­sowne opcje Pań­stwa prze­glą­darki inter­ne­to­wej. W razie pro­ble­mów dora­dzamy skorzy­stać z pliku pomocy prze­glą­darki lub skon­tak­to­wać się z pro­du­cen­tem prze­glą­darki, z któ­rej Pań­stwo korzy­sta­cie.

Obok pli­ków cookies sklep inter­ne­towy może rów­nież gro­ma­dzić dane zwy­cza­jowo zbie­rane przez admi­ni­stra­to­rów sys­te­mów inter­ne­towych w ramach tzw. logów lub pli­ków dzien­nika. Infor­ma­cje zawarte w logach mogą obej­mo­wać m.in. Pań­stwa adres IP, rodzaj plat­formy i prze­glą­darki inter­ne­to­wej, dostawcę Inter­netu oraz adres strony, z któ­rej weszli­ście Pań­stwo na Witrynę. Niek­tóre pod­strony w ramach Witryny oraz inne środki komu­ni­ka­cji z Pań­stwem mogą zawie­rać tzw. „web beacons” (tzw. elek­tro­niczne obrazki). Web beacons pozwa­lają na otrzy­ma­nie infor­ma­cji takich jak np. adres IP kom­pu­tera, na który zała­do­wana została strona, na któ­rej web beacon został zamiesz­czony, numer URL strony, czas zała­do­wa­nia strony, rodzaj prze­glą­darki, jak rów­nież infor­ma­cje zawarte w s, w celu oceny efek­tyw­no­ści naszych reklam. Dane te będą archi­wi­zo­wane i wyko­rzy­sty­wane w celach ana­lizy sta­ty­stycz­nej i oceny glo­bal­nego ruchu użyt­kow­ni­ków Witryny. Dane te nie będą łączone z prze­ka­za­nymi przez Pań­stwo danymi oso­bo­wymi.

 

Ja­kie dane zbiera sklep inter­ne­towy pod­czas reje­stra­cji i doko­ny­wa­nia zaku­pów?
Sklep inter­ne­towy będzie od Pań­stwa zbie­rał nastę­pu­jące dane oso­bowe za pośred­nic­twem Witryny oraz innych form komu­ni­ka­cji, w przy­padku doko­ny­wa­nia zaku­pów i pro­cesu reje­stra­cji na Witry­nie:

  • na­zwi­sko i imię,
  • a­dres zamel­do­wa­nia na pobyt stały,
  • a­dres do kore­spon­den­cji, jeżeli jest inny niż adres zamel­do­wa­nia,
  • a­dres poczty elek­tro­nicz­nej,
  • nu­mer tele­fonu.

Po­da­nie powyż­szych danych jest dobro­wolne lecz konieczne dla doko­na­nia reje­stra­cji i zakupu w ramach Witryny.
Po­da­nie powyż­szych danych jest dobro­wolne i wymaga Pań­stwa zgody i jest konieczne wyłącz­nie dla reali­za­cji wska­za­nych powy­żej celów. Pod­kre­ślamy, że nie muszą Pań­stwo poda­wać tych danych, jeżeli nie chcą Pań­stwo korzy­stać z wska­za­nych powy­żej moż­li­wo­ści.

Przy­słu­guje Pań­stwu prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oso­bo­wych oraz prawo ich popra­wia­nia.
W celu reali­za­cji tego upraw­nie­nia Pro­simy o korzy­sta­nie z opcji w ramach swo­jego konta.

 

Mar­ke­ting Sklepu Inter­ne­to­wego
O ile Pań­stwo wyra­zi­li­ście na to zgodę (zapis do new­slet­tera), podany przez Pań­stwa adres e-mail będzie wyko­rzy­sty­wany w celach mar­ke­tin­go­wych wła­snych pro­duk­tów Fol­low me. Zgoda może być cof­nięta w każ­dym cza­sie.

 

Udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji

W celu reali­za­cji umowy sklep inter­ne­towy może udo­stęp­niać zebrane od Pań­stwa dane do podmio­tów: Sió­demka, Payu. W takich przy­pad­kach ilość prze­ka­zy­wa­nych danych ogra­ni­czona jest do wyma­ga­nego mini­mum. 

Po­nadto, podane przez Pań­stwa infor­ma­cje mogą zostać udo­stęp­nione wła­ści­wym orga­nom wła­dzy publicz­nej, jeżeli wyma­gają tego obo­wią­zu­jące prze­pisy prawa.

 

Środki tech­niczne i Pań­stwa obo­wiąz­ki­
Sklep inter­ne­towy dokłada wszel­kich moż­li­wych sta­rań, aby zabez­pie­czyć Pań­stwa dane i ochro­nić je przed dzia­ła­niami osób trze­cich. Sto­su­jemy wszel­kie nie­zbędne zabez­pie­cze­nia ser­we­rów, połą­czeń i Witryny w celu ochrony Pań­stwa danych. Wszyst­kie połą­cze­nia zwią­zane z wyko­ny­wa­niem przez Pań­stwa płat­no­ści elek­tro­nicz­nych, w przy­padku wyboru takiej opcji, będą nastę­po­wać za pośred­nic­twem bez­piecz­nego szy­fro­wa­nego połą­cze­nia.

Po­djęte przez nas dzia­ła­nia mogą oka­zać się jed­nak nie­wy­star­cza­jące, jeżeli sami nie zacho­wają Pań­stwo zasad bez­pie­czeń­stwa. W szcze­gól­no­ści muszą Pań­stwo zacho­wać w pouf­no­ści login i hasło do Witryny i nie udo­stęp­niać ich oso­bom trze­cim. Pro­szę pamię­tać, że sklep inter­ne­towy nie będzie zwra­cał się do Pań­stwa o ich poda­nie, z wyjąt­kiem poda­nia ich w trak­cie logo­wa­nia na Witry­nie oraz [in­ne]. W celu unie­moż­li­wie­nia korzy­sta­nia z pań­stwa konta oso­bom nie­upraw­nio­nym pro­simy się wylo­go­wać po zakoń­cze­niu korzy­sta­nia z Witryny.

 

W jaki spo­sób może­cie Pań­stwo korzy­stać z przy­słu­gu­ją­cych praw?
Ma­cie Pań­stwo moż­li­wość pod­glądu i edy­cji Pań­stwa danych, w każ­dym cza­sie, w ramach Witryny, po zalo­go­wa­niu się z uży­ciem adresu e-mail oraz hasła.

Przy­słu­guje Pań­stwo prawo do żąda­nia infor­ma­cji o tre­ści prze­cho­wy­wa­nych na Pań­stwa temat danych, jak rów­nież prawo do żąda­nia zmiany, zablo­ko­wa­nia lub usu­nię­cia danych, a także prawo do spro­sto­wa­nia błę­dów, uzu­peł­nie­nia lub uak­tu­al­nie­nia Pań­stwa danych. Macie Pań­stwo rów­nież moż­li­wość wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych oso­bo­wych w celach mar­ke­tin­go­wych.

 

Inne strony inter­ne­to­we­
W ramach Witryny mogą poja­wiać się okre­sowo linki do innych stron inter­ne­towych. Takie strony inter­ne­towe dzia­łają nie­za­leż­nie od Witryny i nie są w żaden spo­sób nad­zo­ro­wane przez sklep inter­ne­towy. Strony te mogą posia­dać wła­sne poli­tyki doty­czące pry­wat­no­ści, z któ­rymi zale­camy zapo­znać się. Sklep inter­ne­towy nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za zasady postę­po­wa­nia z danymi w ramach tych stron.

 

Py­ta­nia i zastrze­że­nia
Py­ta­nia i zastrze­że­nia doty­czące niniej­szej Poli­tyki pry­wat­no­ści mogą być przez Pań­stwa zadane pod adre­sem: contact@follow-me.com.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl